La regidoria de Consum comunica una sèrie de pautes per a unes vacances sense sobresalts

de Información

Des de la Regidoria de Consum s’informa d’una sèrie de pautes perquè els crevillentins i crevillentines que durant aquests dies d’agost inicien les seues vacances estivals no tinguen cap mena de sobresalt durant el gaudi d’aquestes.

En el cas que trien per a les seues vacances utilitzar el transport públic com pot ser l’avió o tren, cal recordar que en el cas de cancel·lació, overbooking, pèrdua d’equipatge o retard poden realitzar en el mateix aeroport o estació de tren una reclamació i que posteriorment des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) podran realitzar un seguiment.

En el cas d’aquells veïns que s’hagen planificat unes vacances fora d’Espanya, es recomana que contracten una assegurança de viatges i que si troben qualsevol tipus d’incidència es procedisca a efectuar la reclamació en la companyia asseguradora.

En el cas que s’opte pel lloguer d’un apartament vacacional, s’ha de prestar especial atenció en el contracte de lloguer i que es fixen en el detall de la devolució de la fiança. En aquells contractes que es realitzen a través d’internet es recomana una especial atenció, assegurant-se que és realment el propietari i/o autoritzat per a lloguer l’apartament.

Sobre restauració i altres llocs d’oci, tant diürn com nocturn, és convenient que abans de realitzar la comanda que se sol·licite la carta dels preus i dels serveis, amb la finalitat de no tindre sobresalts en el compte.

Per a la Regidora de Consum, Gema Candelaria Asencio, “És important que els nostres veïns gaudisquen de les seues vacances, però han de conéixer els seus drets com a consumidors i que en cas de necessitar ajuda a la volta poden acudir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) per a tramitar qualsevol tipus de queixa o reclamació”.

La concejalía de Consumo comunica una serie de pautas para unas vacaciones sin sobresaltos

Desde la Concejalía de Consumo se informa de una serie de pautas para que los crevillentinos y crevillentinas que durante estos días de agosto inician sus vacaciones estivales no tengan ningún tipo de sobresalto durante el disfrute de las mismas.

En el caso de que elijan para sus vacaciones utilizar el transporte público como puede ser el avión o tren, hay que recordar que en el caso de cancelación, overbooking, pérdida de equipaje o retraso pueden realizar en el mismo aeropuerto o estación de tren una reclamación y que posteriormente desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) podrán realizar un seguimiento.

En el caso de aquellos vecinos que se hayan planificado unas vacaciones fuera de España, se recomienda que contraten un seguro de viajes y que cualquier tipo de incidencia se proceda a efectuar la reclamación en la compañía aseguradora.

En el supuesto que se opte por el alquiler de un apartamento vacacional, se debe prestar especial atención en el contrato de alquiler y que se fijen en el detalle de la devolución de la fianza. En aquellos contratos que se realicen a través de internet se recomienda una especial atención, asegurándose que es realmente el propietario y/o autorizado para alquiler el apartamento.

Sobre restauración y demás sitios de ocio, tanto diurno como nocturno, es conveniente que antes de realizar la comanda se solicite la carta de los precios y de los servicios, con el fin de no tener sobresaltos en la cuenta.

Para la Concejal de Consumo, Gema Candelaria Asencio, “Es importante que nuestros vecinos disfruten de sus vacaciones pero deben conocer sus derechos como consumidores y que en caso de necesitar ayuda a la vuelta pueden acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) para tramitar cualquier tipo de queja o reclamación”.

You may also like

Idiomas »